messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล[8 ธันวาคม 2566]
นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดตั้งสถานีสร้างงาน สร้างอาชีพ จังหวัดมุกดาหาร มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี[1 ธันวาคม 2566]
ตัดกิ่งไม้ออกจากแนวสายไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน ที่บ้านโค้งสำราญ หมู่ที่ 10 [21 พฤศจิกายน 2566]
คณะทำงานวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนฯ ลงพื้นที่สอบสวนหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน[15 พฤศจิกายน 2566]
ลงพื้นที่ช่วยเหลือแนะแนวทางการปลูกบ้านพักอาศัยให้กับราษฏร บ้านดงมัน หมู่ 5[13 พฤศจิกายน 2566]
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฏร์วิทยา[10 พฤศจิกายน 2566]
ออกสำรวจการวางบ่อพักที่บ้านเหล่าคราม หมู่ 12[10 พฤศจิกายน 2566]
ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เพื่อพิจารณากลุ่มเป้าหมาย ในการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ในพื้นที่เทศบาลตำบลคำอาฮวน [10 พฤศจิกายน 2566]
ประชุมสภาเทศบาลตำบลคำอาฮวน สมัยวิสามัญ 1/2566 (ครั้งที่ 1) [3 พฤศจิกายน 2566]
ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลต้นทุน ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดมุกดาหาร [26 ตุลาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 81 - 90 (ทั้งหมด 488 รายการ)