messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
camera_alt ภาพกิจกรรม
ออกตรวจสอบความเสียหายจากเหตุวาต บ.โคกสูงน้อย ม.8 บ.เหล่าคราม ม.9 [17 กรกฎาคม 2563]
มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบวาตภัยบ้านโคกสูงน้อย หมู่ที่ 8 [9 กรกฎาคม 2563]
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก [25 มิถุนายน 2563]
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน [23 มิถุนายน 2563]
ซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย 2563 [28 พฤษภาคม 2563]
ทำความสะอาดขยะริมถนนสายอนุรักษ์บำรุง(คำเม็ก-บายพาส) [17 เมษายน 2563]
อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง [12 มีนาคม 2563]
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย [14 กุมภาพันธ์ 2563]
big cleaning day [14 กุมภาพันธ์ 2563]
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช [14 กุมภาพันธ์ 2563]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 401 - 410 (ทั้งหมด 488 รายการ)