messager
 
เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
account_box สำนักปลัด
จ่าเอกณรงค์ ป่าเกลือ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวนิลุบล เกษหอม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสกาวเดือน สมร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสุพรรษา คนไว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางโศศิษฐา วาทโยธา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
-ว่าง-
นิติกร
จ่าสิบเอกอิสราวุฒิ ลุนปุย
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ
นายฐิรเมศวร์ วรากูลคงภัทร์
เจ้าพนักงานทะเบียนฯ
นางปิยาภรณ์ หลวงพันเทาว์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นางสาวพิชชาภรณ์ ชาธิพา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

พนักงานวิทยุ
นางพิศมัย ตาทอง
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวสุติมา ขันแข็ง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสมคิด พันทะ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายจิรสินธุ์ ผากา
พนักงานจ้างทั่วไป
นายอรรถพล ไชยายงค์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายมารุต ไชยยายงค์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายณัฐวุฒิ ทาสมบูรณ์
พนักงานจ้างทั่วไป