messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
camera_alt ภาพกิจกรรม
รับงบสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมอาชีพนวดแผนโบราณและส่งเสริมสุขภาพ[19 มิถุนายน 2566]
ออกสำรวจถนนชำรุด บริเวณบ้านเหมืองบ่า[19 มิถุนายน 2566]
โครงการอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตำบลคำอาฮวน[19 มิถุนายน 2566]
ออกศึกษาดูงานการบริหารจัดการสิ่งปฎิกูลและขยะมูลฝอย ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกกแดง[15 มิถุนายน 2566]
มอบเงินสวัสดิการ (ออมวันละบาท) กรณีเสียชีวิตให้กับสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน[15 มิถุนายน 2566]
งานไฟฟ้า กองช่าง ออกตัดกิ่งไม้ ณ โรงเรียนบ้านพรานอ้น[14 มิถุนายน 2566]
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566[14 มิถุนายน 2566]
มอบป้ายประชาสัมพันธ์ ร่วมกัน ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด[12 มิถุนายน 2566]
ออกสำรวจถนนชำรุด หมู่ 7 บ้านโนนสะอาด[12 มิถุนายน 2566]
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลตระการพืชผล ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี[10 มิถุนายน 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 171 - 180 (ทั้งหมด 488 รายการ)