messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
camera_alt ภาพกิจกรรม
ออกทำการซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อให้สามารถใช้สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น ณ บ้านเหล่าคราม [14 กรกฎาคม 2564]
ออกแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีถนนชำรุดจากการใช้งาน ณ บ้านคำเขือง[12 กรกฎาคม 2564]
ตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดลัมปีสกิน (Lumpy skin)ในสัตว์ชนิดโคกระบือตำบลคำอาฮวน [23 มิถุนายน 2564]
อกเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสะอาด ตำบลคำอาฮวน [23 มิถุนายน 2564]
ร่วมเปิดโครงการ การสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ จัดโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหาร [23 มิถุนายน 2564]
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 1/2564 [11 มิถุนายน 2564]
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชนืทับซ้อนและมาตรการป้องกัน [10 มิถุนายน 2564]
โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ปี 2564 [2 มิถุนายน 2564]
ออกบริการสาธารณะเก็บเศษหญ้าแห้งเพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัยและหมอกควันภายในชุมชนบ้านหนองแต้ [2 มิถุนายน 2564]
ตรวจสอบการร้องเรียนกรณีถนนเข้าที่ดินของชาวบ้านโนนสะอาด ถูกปิดกั้น [2 มิถุนายน 2564]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 361 - 370 (ทั้งหมด 488 รายการ)