messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมเพื่อรายงานสรุปผลการดำเนินการชับเคลื่อนและเตรียมรับการทวนสอบภายใต้โครงการถังขยะเบียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[10 พฤศจิกายน 2565]
โครงการให้ความรู้การป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565[9 พฤศจิกายน 2565]
มอบเงินสวัสดิการ กรณีเสียชีวิตให้กับสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน (ออมวันละบาท) [9 พฤศจิกายน 2565]
ออกรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่ต้องมาขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567[4 พฤศจิกายน 2565]
มอบเกียรติบัติเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับปราชญ์ชาวบ้านในตำบลคำอาฮวน[1 พฤศจิกายน 2565]
Big cleaning day เตรียมความพร้อม กิจกรรม "แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ[27 ตุลาคม 2565]
ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565 ณ บริษัทเกียรติมุกดา พรีเมี่ยมไอซ์ จำกัด (โรงน้ำแข็งเกียรติมุกดา)[19 ตุลาคม 2565]
มอบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "ร่วมใจ ผูกรัก ปันสุก ยิ้มสู้โควิด" [18 ตุลาคม 2565]
มอบเงินสวัสดิการ กรณีเสียชีวิตให้กับสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน (ออมวันละบาท)[12 ตุลาคม 2565]
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผน ครั้งที่ 2/2565[12 ตุลาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 251 - 260 (ทั้งหมด 488 รายการ)