messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
account_box กองคลัง
นางสาวชุติมา ผากา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางไอลดา คนเพียร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางบุรันตรี จันทรวิมล
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวสิริลักษณ์ เผ่าภูไทย
นักวิชาการคลังชำนาญการ
โทร : 0899449139
นางสาวทานตะวัน คอแก้ว
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางศิริรัตน์ เที่ยงโยธา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางธรรชนก วงศ์ศรีทา
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวอุลัยวรรณ ชาธิพา
พนักงานจ้างทั่วไป
นางณัฐสุดา เหง้าหัวสา
พนักงานจ้างทั่วไป