เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน 333 หมู่ที่ 1 ถนนชยางกูร ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทร.042-640159 ,042-640042 โทรสาร 042-640042

account_box คณะผู้บริหาร
นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา
นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน
โทร : 087-948-8477
นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา
นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน
โทร : 087-948-8477
นายร้อย บุญโม๊ะ
รองนายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน
โทร : 081-048-7995
นายร้อย บุญโม๊ะ
รองนายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน
โทร : 081-048-7995
นายแผ่น ไชยายงค์
รองนายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน
โทร : 061-030-7475
นายแผ่น ไชยายงค์
รองนายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน
โทร : 061-030-7475
นายไพโรจน์ ไชยสุริย์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน
โทร : 081-545-0547
นายไพโรจน์ ไชยสุริย์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน
โทร : 081-545-0547
นางสาวภิญญดา เที่ยงโยธา
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน
โทร : 087-543-0098
นางสาวภิญญดา เที่ยงโยธา
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน
โทร : 087-543-0098
account_box สภา
นายนเรศ สุวรรณศรี
ประธานสภาเทศบาลตำบลคำอาฮวน
นายนเรศ สุวรรณศรี
ประธานสภาเทศบาลตำบลคำอาฮวน
นายสมเด็จ คำโพธิ์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลคำอาฮวน
นายสมเด็จ คำโพธิ์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลคำอาฮวน
นางดวงกมล กิ่งคำวงค์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคำอาฮวน
นางดวงกมล กิ่งคำวงค์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคำอาฮวน
นายสง่า ชาธิพา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำอาฮวน เขต 1
นายสง่า ชาธิพา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำอาฮวน เขต 1
นายบุญยืน คำนนท์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำอาฮวน เขต 1
นายบุญยืน คำนนท์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำอาฮวน เขต 1
นายทองพูล มณีวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำอาฮวน เขต 1
นายทองพูล มณีวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำอาฮวน เขต 1
นายสงวน ขันแข็ง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำอาฮวน เขต 1
นายสงวน ขันแข็ง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำอาฮวน เขต 1
นายบุญทรง ขันแข็ง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำอาฮวน เขต 2
นายบุญทรง ขันแข็ง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำอาฮวน เขต 2
นายพงษ์ศักดิ์ ไชยยายงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำอาฮวน เขต 2
นายพงษ์ศักดิ์ ไชยยายงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำอาฮวน เขต 2
นางนุงนุช ทองชุม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำอาฮวน เขต 2
นางนุงนุช ทองชุม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำอาฮวน เขต 2
นายสุพจน์ ไชยายงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำอาฮวน เขต 2
นายสุพจน์ ไชยายงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำอาฮวน เขต 2
นายสง่า พิมนนท์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำอาฮวน เขต 2
นายสง่า พิมนนท์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำอาฮวน เขต 2
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายอุกฤษฎ์ ศรีพิเมือง
ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
โทร : 091-864-6985
นายอุกฤษฎ์ ศรีพิเมือง
ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
โทร : 091-864-6985
นางสาวสมร เชิดโกทา
รองปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
โทร : 093-321-5457
นางสาวสมร เชิดโกทา
รองปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
โทร : 093-321-5457
จ่าเอกณรงค์ ป่าเกลือ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 062-859-6266
จ่าเอกณรงค์ ป่าเกลือ
หัวหน้าสำนักปลัด

โทร : 062-859-6266
นางสาวชุติมา ผากา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 082-145-4112
นางสาวชุติมา ผากา
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : 082-145-4112
นายทรงฤทธิ์ ใจสุข
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 086-230-1913
นายทรงฤทธิ์ ใจสุข
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร : 086-230-1913
นางรุจีรัตน์ ศรีพิเมือง
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ และ
งบประมาณ
โทร : 095-665-2958
นางรุจีรัตน์ ศรีพิเมือง
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ และ
งบประมาณ

โทร : 095-665-2958
นางสาวสมร เชิดโกทา
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 093-321-5457
นางสาวสมร เชิดโกทา
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทร : 093-321-5457
account_box สำนักปลัด
จ่าเอกณรงค์ ป่าเกลือ
หัวหน้าสำนักปลัด
จ่าเอกณรงค์ ป่าเกลือ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวนิลุบล เกษหอม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวนิลุบล เกษหอม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางศศิกาญ โรซิน
เจ้าพนักงานธุรการ
นางศศิกาญ โรซิน
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสกาวเดือน สมร
นักจัดการงานทั่วไป
นางสกาวเดือน สมร
นักจัดการงานทั่วไป
นส.รุจิรา ไศลบาท
นักวิชาสาธารณสุข
นส.รุจิรา ไศลบาท
นักวิชาสาธารณสุข
นางโศศิษฐา วาทโยธา
นักวิชาการศึกษา
นางโศศิษฐา วาทโยธา
นักวิชาการศึกษา
พ.จ.อ.ธนวัฒน์ ชิลวงษ์
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.จ.อ.ธนวัฒน์ ชิลวงษ์
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายฐิรเมศวร์ วรากูลคงภัทร์
เจ้าพนักงานทะเบียนฯ
นายฐิรเมศวร์ วรากูลคงภัทร์
เจ้าพนักงานทะเบียนฯ
นายพู โคตรสขึง
พนักงานขับรถยนต์
นายพู โคตรสขึง
พนักงานขับรถยนต์
นางสุพรรษา คนไว
นักทรัพยากรบุคคล
นางสุพรรษา คนไว
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวปิยาภรณ์ สุภาศรี
จพง.สาธารณสุข
นางสาวปิยาภรณ์ สุภาศรี
จพง.สาธารณสุข
นางสาวพิชชาภรณ์ ชาธิพา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพิชชาภรณ์ ชาธิพา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นายกรุงศรี ชาธิพา
พนักงานวิทยุ
นายกรุงศรี ชาธิพา
พนักงานวิทยุ
นางพิศมัย ตาทอง
พนักงานจ้างทั่วไป
นางพิศมัย ตาทอง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายศักดิ์ดา ชาธิพา
พนักงานจ้างทั่วไป
นายศักดิ์ดา ชาธิพา
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวสุติมา ขันแข็ง
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวสุติมา ขันแข็ง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสมคิด พันทะ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสมคิด พันทะ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายทองอินทร์ เพียลาด
พนักงานจ้างทั่วไป
นายทองอินทร์ เพียลาด
พนักงานจ้างทั่วไป
นายจิรสินธุ์ ผากา
พนักงานจ้างทั่วไป
นายจิรสินธุ์ ผากา
พนักงานจ้างทั่วไป
นายอภิชาติ คนหาญ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายอภิชาติ คนหาญ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายพลสวรรค์ สุวรรณศรี
พนักงานจ้างทั่วไป
นายพลสวรรค์ สุวรรณศรี
พนักงานจ้างทั่วไป
นายณัฐนนท์ เหล็กสีไทย
พนักงานจ้างทั่วไป
นายณัฐนนท์ เหล็กสีไทย
พนักงานจ้างทั่วไป
นายโกวิท ชาธิพา
พนักงานจ้างทั่วไป
นายโกวิท ชาธิพา
พนักงานจ้างทั่วไป
นายมานพ ราชวัตร
พนักงานจ้างทั่วไป
นายมานพ ราชวัตร
พนักงานจ้างทั่วไป
account_box กองคลัง
นางสาวชุติมา ผากา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวชุติมา ผากา
ผู้อำนวยการกองคลัง
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางบุรันตรี จันทรวิมล
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางบุรันตรี จันทรวิมล
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางไอลดา คนเพียร
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางไอลดา คนเพียร
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางสาวเสาวนีย์ บุญทอง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวเสาวนีย์ บุญทอง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสุพัตรา กิ่งคำวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสุพัตรา กิ่งคำวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางธรรชนก วงศ์ศรีทา
พนักงานจ้างทั่วไป
นางธรรชนก วงศ์ศรีทา
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวอุลัยวรรณ ชาธิพา
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวอุลัยวรรณ ชาธิพา
พนักงานจ้างทั่วไป
นางณัฐสุดา เหง้าหัวสา
พนักงานจ้างทั่วไป
นางณัฐสุดา เหง้าหัวสา
พนักงานจ้างทั่วไป
account_box กองช่าง
นายทรงฤทธิ์ ใจสุข
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายทรงฤทธิ์ ใจสุข
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายเสรี ขันตี
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายเสรี ขันตี
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายนรินทร์ สุวรรณศรี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายนรินทร์ สุวรรณศรี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(ว่าง)
นายช่างโยธา
(ว่าง)
นายช่างโยธา
นายกิตติศักดิ์ ป้องศรี
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นายกิตติศักดิ์ ป้องศรี
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นางสาวบุญรัตน์ ศรีวะอุไร
จพง.ธุรการชำนาญงาน
นางสาวบุญรัตน์ ศรีวะอุไร
จพง.ธุรการชำนาญงาน
นายพงษ์นรินทร์ จันทิม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายพงษ์นรินทร์ จันทิม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายรัชพล บุญปก
พนักงานจ้างทั่วไป
นายรัชพล บุญปก
พนักงานจ้างทั่วไป
นายไพวรรณ์ ชาธิพา
พนักงานจ้างทั่วไป
นายไพวรรณ์ ชาธิพา
พนักงานจ้างทั่วไป
account_box กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางรุจีรัตน์ ศรีพิเมือง
ผู้อำนวยการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางรุจีรัตน์ ศรีพิเมือง
ผู้อำนวยการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวสุกัญญา พลเทพ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นางสาวสุกัญญา พลเทพ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นางสาวณัฐชานันท์ น้อยเมืองโพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวณัฐชานันท์ น้อยเมืองโพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวศุภวรรณ แสนโคตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศุภวรรณ แสนโคตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจันทร์เพ็ญ ชาธิพา
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวจันทร์เพ็ญ ชาธิพา
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวพัชสิตา ศรีโยหะเรืองโชค
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวพัชสิตา ศรีโยหะเรืองโชค
พนักงานจ้างทั่วไป
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางสาวสมร เชิดโกทา
รองปลัดเทศบาล รักษาการ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวสมร เชิดโกทา
รองปลัดเทศบาล รักษาการ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวประยูร ไชยบัน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
นางสาวประยูร ไชยบัน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
นางสาวกาญจนารัตน์ วงษ์ศรีทา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวกาญจนารัตน์ วงษ์ศรีทา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายชาตรี ชาธิพา
พนักงานจ้างทั่วไป
นายชาตรี ชาธิพา
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวภาวิณี บุญโม๊ะ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวภาวิณี บุญโม๊ะ
พนักงานจ้างทั่วไป
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา
นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน
โทร : 087-948-8477
นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา
นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน
โทร : 087-948-8477
นายอุกฤษฎ์ ศรีพิเมือง
ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
โทร : 091-864-6985
นายอุกฤษฎ์ ศรีพิเมือง
ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
โทร : 091-864-6985

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 736