messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
folder งานตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 41
นโยบายการตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 30
เผยแพร่กฏบัตรการตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 24
แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายนและมอบหมายความรับผิดชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 30
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 25
ประกาศเรื่องการติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 26
แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ของเทศบาลตำบลคำอาฮวน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 23
แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ของเทศบาลตำบลคำอาฮวน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 23
รายงานประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 23
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แบบ บส.1
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 2
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 3
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แบบ บส.4
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 3
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 1
ประกาศ การใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลคำอาฮวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 3
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แบบ บส.2
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 1
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แบบ บส.3
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 2
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลคำอาฮวน
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 1
ประกาศ เรื่อง กฏบัตรการตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 232
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1