messager
 
เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
check_circle วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์ (Vision) เทศบาลตำบลคำอาฮวน
"การคมนาคมสะดวก คุณภาพชีวิตดี มีสิ่งแวดล้อมสะอาด สืบสานวัฒนธรรมคงอยู่ คู่การบริหารจัดการที่ดี"
พันธกิจ (Mission)
1) จัดให้มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 2) ส่งเสริมด้านการศึกษา สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ นันทนาการ สาธารณภัย 3) ส่งเสริมคุณธรรม และ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 4) รณรงค์ กำจัดขยะมูลฝอย ลดการเผาในที่โล่ง และอนุรักษ์ รักษาทรัพยากรธรรมชาติ 5) พัฒนาการเมืองการบริหาร 6) ส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียง เพื่อขยายการค้าสู่เขตเศรฐกิจพิเศษ 7) นำหลักการบริหารบ้านเมืองมาปฏิบัติ
จุดมุ่งหมาย (Goals) เพื่อการพัฒนา
1) การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว สาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น ประชาชนได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง 2) พัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3) ประชาชนมีจิตสำนึก ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไป 4) ประชาชนเกิดความตระหนักถึงผลกระทบของการเผา ลดปริมาณขยะในครัวเรือนช่วยลดภาวะโลกร้อนและร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 5) เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม 6) เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งขึ้น ประชาชนพึ่งตนเองได้ และลดปัญหาความยากจน 7) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ