messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
camera_alt ภาพกิจกรรม
ออกตัดกิ่งไม้ที่ล้มพาดสายไฟฟ้าและกีดขวางเส้นทางภายในหมู่บ้านโค้งสำราญ ม.10 ต.คำอาฮวน[4 สิงหาคม 2566]
ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานสำรวจการก่อสร้างศาลาประชาคมบริเวณสวนสุขภาพ คำอาฮวน หมู่ที่ 1[26 กรกฎาคม 2566]
ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานสำรวจการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำเขือง หมู่ 3 และบ้านแสงอรุณ หมู่ 14[26 กรกฎาคม 2566]
ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2566 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย เพื่อให้ความสะดวกแก่ประชาชน ณ บ้านคำอาฮวน หมู่ที่ 1 และหมู่ 15[26 กรกฎาคม 2566]
โครงการรณรงค์และให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และเพศศึกษา ประจำปี 2566[25 กรกฎาคม 2566]
โครงการฝึกทบทวนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลคำอาฮวน)ประจำปี 2566 [25 กรกฎาคม 2566]
ออกเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานและติดตามผลการป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดและการดูแลผู้สูงอายุ [21 กรกฎาคม 2566]
โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก[21 กรกฎาคม 2566]
โครงการสร้างเสริมสุขภาพและสร้างองค์ความรู้ทักษะอาชีพการนวดเพื่อสุขภาพ โครงการต่อเนื่อง[19 กรกฎาคม 2566]
ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2566 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย เพื่อให้ความสะดวกแก่ประชาชน ณ บ้านโคกสูงน้อย หมู่ที่ 8[19 กรกฎาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 141 - 150 (ทั้งหมด 488 รายการ)