messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประเมินตำแหน่งวิทยฐานะข้าราชการ หรือพนักงานครูบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Performance Agreement : PA)[29 กันยายน 2566]
ลงพื้นที่ออกตรวจฟาร์มเลี้ยงสุกรสหไทย เพื่อต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ[28 กันยายน 2566]
พิธีมอบโค-กระบือให้คนพิการทางการมองเห็นและครอบครัว [26 กันยายน 2566]
ซ่อมแซมถนนบ้านคำเขือง[22 กันยายน 2566]
กิจกรรมโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566[22 กันยายน 2566]
โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและมาตรการป้องกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [22 กันยายน 2566]
มอบเงินสวัสดิการ กรณีเสียชีวิตให้กับสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน (ออมวันละบาท) [21 กันยายน 2566]
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566[21 กันยายน 2566]
ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนในการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ กขป.10 ปี2566[20 กันยายน 2566]
ประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านน้อยนางาม[15 กันยายน 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 101 - 110 (ทั้งหมด 488 รายการ)