messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างครอบคลุมและยั่งยืน ในรูปกระบวนการ กิจกรรมและศึกษาดูงาน[27 กุมภาพันธ์ 2567]
บูรณาการแผนป้องกันไฟป่าหมอกควัน และฝุ่น PM 2.5 ตามมาตรการจังหวัดมุกดาหาร[20 กุมภาพันธ์ 2567]
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า[20 กุมภาพันธ์ 2567]
การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา”หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม” [5 กุมภาพันธ์ 2567]
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ท่าหลวง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา[2 กุมภาพันธ์ 2567]
จัดกิจกรรม“ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว” เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การตลาด และการจำหน่าย[30 มกราคม 2567]
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ[30 มกราคม 2567]
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ดงละคร จ.นครนายก[28 มกราคม 2567]
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567[13 มกราคม 2567]
มอบรางวัลสนับสนุนงานวันเด็กให้กับโรงเรียนประถมในพื้นที่ตำบลคำอาฮวน[12 มกราคม 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 61 - 70 (ทั้งหมด 488 รายการ)