messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
folder สัญญาจ้าง/ซื้อ
สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านโคกสูง หมู่ 8 สายทาง หนองดอนสวรรค์-ถนน อบจ.
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 4
สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านโคกสูง หมู่ 8 สายทาง วัดนาเตย-ชุมชนนาเตย
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 4
สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านโคกสูง หมู่ 8 สายทาง บ้านนายเวสสุวรรณ-บ้านนางปานทอง
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 4
สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านโคกสูง หมู่ 8 สายทาง บ้านโคกสูง-ชุมชนนาเตย
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 5
สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านโคกสูง หมู่ 8 สายทาง ทุ่งสีทอง-สามแยกวัดหนองปลาปาก
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 5
สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านคำอาฮวน หมู่ 15 สายทาง นาหนองแวง
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 4
สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านคำเม็ก หมู่ 6 สายทาง ไปชุมชนนาเตย
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 4
สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านคำเม็ก หมู่ 6 สายทาง ซอย 8-นานางเกสร
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 4
สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านคำเม็ก หมู่ 6 สายทาง คุ้มสองเรา
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 4
สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านคำเขือง หมู่ 3 สายทาง สามแยกหนองแฝก-ศูนย์ไหม
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 4
สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านคำเขือง หมู่ 3 สายทาง ศาลาประชาคม-วัดอรุณวนาราม-วัดจิตภาวัน
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 4
สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านคำเขือง หมู่ 3 สายทาง ป่าช้า-บ้าน สท.ยืน
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 4
สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านคำเขือง หมู่ 3 สายทาง บ้านคำเขือง-บ้านพรานอ้น(วัดภูดิน)
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 4
สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านคำเขือง หมู่ 3 สายทาง ข้างวัดอัมพวัน-หนองแฝก-คุ้มบ้านน้อย
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 4
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าคราม หมู่ 12 สายทาง ซอยบ้านนางปอน พันธ์คูณ-ไร่พรมรัตน์
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 5
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหมืองบ่า หมู่ 16 สายทาง บ้านนายก้ณหา สีทอง-บ้านนายสันติ
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 4
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแต้ หมู่ 11 สายทาง บ้านนายไกยสิทธิ์-สามแยกหนองกุง
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 3
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสงอรุณ หมู่ 14 สายทาง สามแยกสวนนายสราวุธ-นานายทองหยิบ
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 4
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพรานอ้น หมู่ 13 สายทาง บ้านนายสงกา ชาธิพา-นานางพลอย นางาม
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 5
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ 7 สายทาง ป่าช้า-ทุ่งนาใหญ่
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 5
61 - 80 (ทั้งหมด 363 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19