messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
folder สัญญาจ้าง/ซื้อ
สัญญาจ้างปรับปรุงถนนคันดินโดยเสริมผิวจราจรลูกรัง บ้านคำเขือง หมู่ที่ 3 สายทาง คุ้มบ้านน้อย-หนองบัว
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 6
สัญญาจ้างปรับปรุงถนนคันดินโดยเสริมผิวจราจรลูกรัง บ้่านเโค้งสำราญ หมู่ที่ 10 สายทาง หนองเห็นอ้ม
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 7
สัญญาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านเหล่าคราม หมู่ที่ 9 สายทาง ถนนภายในหมู่บ้านเหล่าคราม ม.9
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 7
สัญญาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านเหมืองบ่า หมู่ที่ 2 สายทาง ถนนภายในหมู่บ้านเหมืองบ่า ม.2
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 5
สัญญาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองแต้ หมู่ที่11 สายทาง ถนนภายในหมู่บ้านหนองแต้ ม.11
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 9
สัญญาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านพรานอ้น หมู่ที่ 13 สายทาง ถนนภายในหมู่บ้านพรานอ้น ม.13
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 9
สัญญาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 7 สายทาง ถนนภายในหมู่บ้านโนนสะอาด ม.7
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 10
สัญญาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านดงมัน หมู่ที่ 5 สายทาง ถนนภายในหมู่บ้านดงมัน ม.5
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 9
สัญญาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโคกสูง หมู่ที่ 8 สายทาง ถนนภายในหมู่บ้านโคกสูง ม.8
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 9
สัญญาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านคำเขือง หมู่ที่ 3 สายทาง ถนนภายในหมู่บ้านคำเขือง ม.3 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 12
สัญญาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านเแสงอรุณ หมู่ที่ 14 สายทาง ถนนภายในหมู่บ้านแสงอรุณ ม.14 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 13
ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านคำอาฮวน หมู่ 15 เส้นทาง หลังโรงแก๊ส ถึง โนนสะอาด
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 9
ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านคำอาฮวน หมู่ 1 เส้นทาง โค้งคุ้มบางนา ถึง ถนนเส้นเข้าบ้านคำเขืองหลังวัดป่าอรัญญิกาวาสบ้านคำอาฮวน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 11
ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านคำเม็ก หมู่ 6 เส้นทาง บ้านนายโสดา ผุยคำสิงห์ - ลำห้วยตะงอที่ทำฝายน้ำล้นใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 12
ก่อสร้างถนนคันดิน บ้านเหล่าคราม หมู่ 9 เส้นทาง ถนนเหล่าครามสามขัว (นานายติม-นานายบุญตา)
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 8
ก่อสร้างถนนคันดิน บ้านหนองแต้ หมู่ 11 เส้นทาง นาหินห่อม poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 16
ก่อสร้างถนนคันดิน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 7 เส้นทาง จากนา นายเสมียน ผุยคำสิงห์ ไปคำเม็ก
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 8
ก่อสร้างถนนคันดิน บ้านดงมัน หมู่ 5 เส้นทาง นางศิลอุบล สุมาและนางมาลัยวรรณ คูเมือง-นานายเปลียน ศรีวิชา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 14
ก่อสร้างถนนคันดิน บ้านคำเม็ก หมู่ 6 เส้นทาง บ้านนายรัศมี ถึงนานายฉลองไปถนนลูกรังซอย 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 12
สัญญาจ้างซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าคราม หมู่ 12 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 14
121 - 140 (ทั้งหมด 363 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19