เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
info ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สำนักปลัด (งานทะเบียนพาณิชย์) 2566
เดือน การขอจดทะเบียนใหม่(ราย) การขอยกเลิก(ราย) การขอเปลี่ยนแปลง(ราย) ตุลาคม 2565 4 1 1 พฤศจิกายน 2565 - - 2 ธันวาคม 2565 3 - 1 มกราคม 2566 กุมภาพันธ์ 2566 มีนาคม 2566 เมษายน 2566 พฤษภาคม 2566 มิถุนายน 2566 กรกฎาคม 2566 สิงหาคม 2566 กันยายน 2566
สำนักปลัด(งานทะเบียนท้องถิ่น)2566
เดือน การให้บริการงานทะเบียนท้องถิ่น(ราย) ตุลาคม 2565 100 พฤศจิกายน 2565 128 ธันวาคม 2565 103 มกราคม 2566 กุมภาพันธ์ 2566 มีนาคม 2566 เมษายน 2566 พฤษภาคม 2566 มิถุนายน 2566 กรกฎาคม 2566 สิงหาคม 2566 กันยายน 2566
กองคลัง (งานจัดเก็บรายได้) 2566
เดือน การให้บริการรับชำระภาษี(ราย) การขออนุญาตใช้เสียง(ราย) ตุลาคม 2565 77 4 พฤศจิกายน 2565 103 - ธันวาคม 2565 64 9 มกราคม 2566 กุมภาพันธ์ 2566 มีนาคม 2566 เมษายน 2566 พฤษภาคม 2566 มิถุนายน 2566 กรกฎาคม 2566 สิงหาคม 2566 กันยายน 2566
กองช่าง 2566
เดือน การขออนุญาตก่อสร้าง(ราย) การขอหนังสือรับรองการก่อสร้างบ้าน(ราย) ตุลาคม 2565 3 13 พฤศจิกายน 2565 8 14 ธันวาคม 2565 1 3 มกราคม 2566 มภาพันธ์ 2566 มีนาคม 2566 เมษายน 2566 พฤษภาคม 2566 มิถุนายน 2566 กรกฎาคม 2566 สิงหาคม 2566 กันยายน 2566
กองสวัสดิการสังคม 2566
เดือน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(ราย) เบี้ยยังชีพคนพิการ(ราย) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์(ราย) ตุลาคม 2565 1,601 367 7 พฤศจิกายน 2565 1,604 365 7 ธันวาคม 2565 1,609 365 7 มกราคม 2566 มภาพันธ์ 2566 มีนาคม 2566 เมษายน 2566 พฤษภาคม 2566 มิถุนายน 2566 กรกฎาคม 2566 สิงหาคม 2566 กันยายน 2566