ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาปนะกอบอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโพธิฺิ์ศิลางวดเดือนตุลาคม2565-มีนาคม 2566 จำนวน 124 วันทำการ (รายะเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง