ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาอาหารกลางวัน,อาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ แผนงานที่ 4 (ถอดบทเรียน สรุปผล และการรายงานการดำเนินโครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง