ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูง หมู่ที่ 8 ตามรายละเอียดประมาณการและแบบแปลนของเทศบาลตำบลคำอาฮวนกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง