ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ จำนวน 3 เครื่อง (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง