ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุตามโครงการรณรงค์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง