ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน งวดเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2565 จำนวน 62 วันทำการ อาหาร 1 ชุดประกอบด้วย 1.ข้าวสวย 2.อาหารอย่างน้อย 2 อย่าง 3.ของหวาน/ผลไม้ (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง