messager
 
เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด : วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในเขตเทศบาลตำบลคำอาฮวนในเขตพื้นที่ตำบลคำอาฮวนที่มีความเดือดร้อนในการดำรงชีพ และมีความลำบาก ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณาช่วยเหลือจากทางคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคำอาฮวน
ผู้โพส : ศิโรรัตน์