messager
 
เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
check_circle ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลคำอาฮวน
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ า 2. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 3. การพัฒนาการเมืองการบริหาร 4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การค้าและการเกษตร 5. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลคำอาฮวน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ า 1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาถนน 2. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า 3. ขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งหรือปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะอย่างทั่วถึง 4. พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ าการเกษตรอย่างพอเพียง 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 1. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับ ประชาคมอาเซียน 2. พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพประชาชน ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและงานสาธารณสุขอื่น 3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนาและอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ภูมปัญญาท้องถิ่น 4. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 5. การส่งเสริมกีฬานันทนาการและการท่องเที่ยว 6. การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7. การป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด 8. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร 1. ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในรูปแบบประชาคม 2. การพัฒนาบุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้น ำชุมชน พนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้าง ให้มี ความรู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 3. พัฒนาการจัดเก็บรายได้ การปรับปรุงแหล่งรายได้ วิธีการหารายได้ รวมทั้งระบบการจัดเก็บภาษี 4. การจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่การปฏิบัติงานให้เพียงพอมีประสิทธิภาพ 5. การให้บริการแก่ประชาชน ทั้งในและนอกส านักงาน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การค้าและการเกษตร 1. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนากลุ่มอาชีพให้แก่ชุมชนเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ 2. ส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงเพื่อพัฒนาสู่การค้าเขตเศรษฐกิจพิเศษ 5. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. การบริหารจัดการขยะ การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และควบคุมมลพิษ