messager
 
เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
check_circle แจ้งเบาะแส
ช่องทางการแจ้งเบาะแส
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ทั้งนี้ เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร จึงได้จัดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีช่องทางในการแจ้งเบาะแสดังนี้ 1. แจ้งด้วยตนเองได้ที่ เทศบาลตำบลคำอาฮวน เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 2. ทางโทรศัพท์หมายเลข 042-640159 3. ทางโทรสารหมายเลข 042-640159 4. ผ่านทางเว็บไซต์ www.khamahuan.go.th 5. Facebook ทต.คำอาฮวน เพื่อเป็นข้อมูลให้เทศบาลตำบลคำอาฮวนดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งจะได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเท่านั้น