สรุปการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563       สรุปการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562       โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฎิบัติงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ปี2564       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อดูแลรักษาต้นไม้และสวนหย่อมบริเวณอาคารสำนักงาน       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อดูแลรักษาต้นไม้และสวนสาธารณะปี2564       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดอาคารสำนักงานอาคาร2ชั้น2       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดอาคารสำนักงานอาคาร2ชั้น1       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดอาคารสำนักงานอาคาร1ชั้น2ปี2564       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดอาคารสำนักงานอาคาร1ชั้น1     
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  นโยบายของผู้บริหาร
  ข้อมูลผู้บริหาร
  ข้อมูลทั่วไป
  ข้อมูลประชากร
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  ข้อมูลการติดต่อ
  เทศบัญญัติ/แผนพัฒนา
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  เทศบัญญัติงบประมาณ
  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  คู่มือ
  ระบบฐานข้อมูล Back Office
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  ประมวลจริยธรรม
  ผลการประเมิน LPA
  ผลการสำรวจความพึงพอใจ
  การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
  ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  รายงานการประเมินตนเอง SAR
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนป้องกันการทุจริต
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  งานสภา
  รายงานการประชุม
  บริการประชาชน
  E-Service
  ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตางๆ
  ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ
  สถิติการให้บริการ
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  74
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  16,375
  เยี่ยมชมปีนี้ :  31,793
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  821,585
  IP :  3.239.33.139
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหาข่าว :
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฎิบัติงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ปี2564 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อดูแลรักษาต้นไม้และสวนหย่อมบริเวณอาคารสำนักงาน 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อดูแลรักษาต้นไม้และสวนสาธารณะปี2564 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดอาคารสำนักงานอาคาร2ชั้น2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดอาคารสำนักงานอาคาร2ชั้น1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดอาคารสำนักงานอาคาร1ชั้น2ปี2564 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดอาคารสำนักงานอาคาร1ชั้น1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดอาคารสำนักงานอาคาร1ชั้น1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักปลัดจำนวน1เครื่องระยะเวลา12เดือน 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารกองช่างจำนวน1เครื่องระยะเวลา12เดือน 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์อบรม ตามโครงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคักเเยกขยะที่ต้นทาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคักเเยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฎิบัติหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินตามโครงการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู็ป่วยฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาลตำบลคำอาฮวน ประจำปีงบประมาร ๒๕๖๔ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายตามโครงการฝึกว้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำดบว์ชัวว์ แผ่นพับ และคู่มือการคักเเยกขยะ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคักเเยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ จำนวน ๙ รายการ 
ประกาศผู้ชนะเารเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฎิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ปี2564 
มีข้อมูลทั้งหมด  1322  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/67

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>