ขอขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2563       ตารางแสดงวปิดเผยราคากลางก่อสร้างอาคารฌาปนสถานบ้านหนองแต้       ตารางแสดงวปิดเผยราคากลางก่อสร้างอาคารฌาปนสถานบ้านโนนสะอาด       ตารางวงเงินงานจัดทำแผนที่ภาษีระยะที่2ปี2563       ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างอาคารฌาปนสถานบ้านหนองแต้ หมู่ 11       ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างอาคารฌาปนสถานบ้านโนนสะอาด หมู่ 7       สิทธิประโยชน์ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสาวิทยุสื่่อสารพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องรับส่งวิทยุสื่่อสารชนิดประจำจำนวน1เครื่่อง       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้ายพร้อมติดตั้งระบบวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์     
       ข้อมูลพื้นฐาน
       เทศบัญญัติ/แผนพัฒนา
       การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       คู่มือ
       การส่งเสริมความโปร่งใส
       ทบทวนปรับปรุงภารกิจ/ เทศบัญญัติาเรื่องต่างๆ
       งานสภา
       บริการประชาชน
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  2
  เยี่ยมชมวันนี้ :  526
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  23,164
  เยี่ยมชมปีนี้ :  172,022
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  738,573
  IP :  52.3.228.47
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวกิจกรรม  ค้นหาข่าว :
ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่ 
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและมาตรการป้องกัน 
โครงการ bic cleaning day 63 
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลคำอาฮวน ออกสุ่มเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่ 
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด”ประจำปี 2563 
โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนตำบลคำอาฮวน 
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.) 
ให้ความรู้ การป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก 
ต้อนรับคณะรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสมของโครงการที่จังหวัดในเขตตรวจราชการ 
“จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ “ 
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 
รับฟังความคิดเห็นร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก 
มอบเงินฌาปนกิจสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิล รายนายคำปาย อุดมลาภ บ้านโนนสะอาด 
มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบวาตภัยบ้านโคกสูงน้อย หมู่ที่ 8 
ออกตรวจสอบความเสียหายจากเหตุวาต บ.โคกสูงน้อย ม.8 บ.เหล่าคราม ม.9  
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก 
ซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย 2563 
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ทำความสะอาดขยะริมถนนสายอนุรักษ์บำรุง(คำเม็ก-บายพาส) 
มีข้อมูลทั้งหมด  106  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/6

1 2 3 4 5 6