สรุปการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563       สรุปการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562       โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฎิบัติงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ปี2564       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อดูแลรักษาต้นไม้และสวนหย่อมบริเวณอาคารสำนักงาน       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อดูแลรักษาต้นไม้และสวนสาธารณะปี2564       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดอาคารสำนักงานอาคาร2ชั้น2       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดอาคารสำนักงานอาคาร2ชั้น1       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดอาคารสำนักงานอาคาร1ชั้น2ปี2564       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดอาคารสำนักงานอาคาร1ชั้น1     
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  นโยบายของผู้บริหาร
  ข้อมูลผู้บริหาร
  ข้อมูลทั่วไป
  ข้อมูลประชากร
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  ข้อมูลการติดต่อ
  เทศบัญญัติ/แผนพัฒนา
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  เทศบัญญัติงบประมาณ
  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  คู่มือ
  ระบบฐานข้อมูล Back Office
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  ประมวลจริยธรรม
  ผลการประเมิน LPA
  ผลการสำรวจความพึงพอใจ
  การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
  ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  รายงานการประเมินตนเอง SAR
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนป้องกันการทุจริต
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  งานสภา
  รายงานการประชุม
  บริการประชาชน
  E-Service
  ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตางๆ
  ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ
  สถิติการให้บริการ
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  373
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  16,674
  เยี่ยมชมปีนี้ :  32,092
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  821,884
  IP :  44.192.112.123
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข้อมูลประชากร

จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลคำอาฮวน
                                ข้อมูล  ธันวาคม 2563

หมู่ที่   ชื่อหมู่บ้าน ชื่อ-สกุลกำนันผู้ใหญ่บ้าน ครัวเรือน
0 - - 1
1 คำอาฮวน นายดวนศรี  เทพศรีหา 346
2 เหมืองบ่า นายสมรักษ์  พานโมก 247
3 คำเขือง นายเทา  ศรีวิชา 258
4 พรานอ้น นายจันดี  ชาธิพา 252
5 ดงมัน นายบุญสาร  สุวาเพชร 251
6 คำเม็ก นายแอ๊ต  ไตรยสิงห์(กำนัน) 373
7 โนนสะอาด นายชัยวัฒน์  ผากา 334
8 โคกสูง นายทม  เทพสุริย์ 386
9 เหล่าคราม นายปิยวัฒน์  เกษกุล 337
10 โค้งสำราญ นายบุญจันทร์  พูลผล 254
11 นิคมสหกรณ์หนองแต้ นายคำพันธ์  ชื่นตา 322
12 เหล่าคราม นายธันยวัฒน์  พรมรัตน์ 236
13 พรานอ้น นายวันตา  ชาธิพา 273
14 แสงอรุณ นายเล็ก  คำโยธา 237
15 คำอาฮวน นายกุหลาบ  ผากา 244
16 เหมืองบ่า นางคอนสาย  พิมพ์นนท์ 235
รวม     4,586

 ข้อมูลจากทะเบียนท้องถิ่น ณ เดือนกรกฎาคม 2563


ข้อมูลประชากรในพื้นที่

ายการ ปีที่แล้ว ปีปัจจุบัน
ประชากรชาย (คน) 6,403 6,434
ประชากรหญิง (คน) 6,312 6,345
รวม 12,715 12,779จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน  

หมู่ที่   ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง ประชากรรวม
0   - 5 6 11
1 คำอาฮวน 421 404 825
2 เหมืองบ่า 340 318 658
3 คำเขือง 367 344 711
4 พรานอ้น 404 383 782
5 ดงมัน 393 397 790
6 คำเม็ก 460 494 954
7 โนนสะอาด 479 494 973
8 โคกสูง 574 482 1,056
9 เหล่าคราม 503 475 978
10 โค้งสำราญ 426 411 837
11 นิคมสหกรณ์หนองแต้ 348 346 694
12 เหล่าคราม 347 355 702
13 พรานอ้น 418 411 829
14 แสงอรุณ 342 399 741
15 คำอาฮวน 352 350 702
16 เหมืองบ่า 255 276 531
รวม   6,434 6,345 12,779  

   ข้อมูลจากทะเบียนท้องถิ่น ณ เดือนกรกฎาคม 2563จำนวนประชากรแยกตามอายุ

อายุ ชาย หญิง รวม
0-4 ปี 340 314 654
5-9 ปี 427 386 813
10-14 ปี 420 393 813
15-19 ปี 404 384 788
20-24 ปี 456 467 923
25-29 ปี 529 476 1,005
30-34 ปี 438 448 886
35-39 ปี 549 526 1,075
40-44 ปี 567 520 1,087
 45-49 ปี 589 611 1,200
50-54 ปี 516 493 1,009
55-59 ปี 395 387 782
60-64 ปี 293 326 619
65-69 ปี 202 220 422
70-74 ปี 141 154 295
75-79 ปี 84 92 176
80-84 ปี 36 62 98
85-89 ปี 21 32 53
90-94 ปี 5 18 23
95-99 ปี 0 4 4
100 ปีขึ้นไป 0 3 3

ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2563