ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ตารางแสดงวงเงิน สัญญาจ้าง/ซื้อ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี การเผยแพร่กิจกรรมการป้องกันการทุจริต กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รางวัลและผลงานดีเด่นของเทศบาล ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ สถานที่ท่องเที่ยวคำอาฮวน ข่าวรับสมัครงาน ประชาคมอาเซียน เกร็ดความรู้
 ประกาศผู้ชนะการเสรอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลคำอาฮวนงวดเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน 2563       ประกาศผูลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 ( เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563 )       ประกาศผูลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 ( มกราคม 2563 ถึง มีนาคม 2563 )       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 8 รายการ       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเดินสายติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต ภายในบริเวณห้องกองคลัง       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 24000 บีทียู แบบติดผนังจำนวน 1เครื่อง       ประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริต       มอบเงินฌาปนกิจสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิล รายนายคำปาย อุดมลาภ บ้านโนนสะอาด       ประกาศ เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง       สรุปผลการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563     
       ข้อมูลพื้นฐาน
       เทศบัญญัติ/แผนพัฒนา
       การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       คู่มือ
       การส่งเสริมความโปร่งใส
       ทบทวนปรับปรุงภารกิจ/ เทศบัญญัติาเรื่องต่างๆ
       งานสภา
       บริการประชาชน
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  190
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,686
  เยี่ยมชมปีนี้ :  121,880
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  688,460
  IP :  3.226.245.48
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข้อมูลประชากร

จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลคำอาฮวน

หมู่ที่   ชื่อหมู่บ้าน ชื่อ-สกุลกำนันผู้ใหญ่บ้าน ครัวเรือน
0 - - 1
1 คำอาฮวน นายดวนศรี  เทพศรีหา 341
2 เหมืองบ่า นายสมรักษ์  พานโมก 245
3 คำเขือง นายเทา  ศรีวิชา 256
4 พรานอ้น นายจันดี  ชาธิพา 251
5 ดงมัน นายบุญสาร  สุวาเพชร 251
6 คำเม็ก นายแอ๊ต  ไตรยสิงห์(กำนัน) 361
7 โนนสะอาด นายชัยวัฒน์  ผากา 333
8 โคกสูง นายทม  เทพสุริย์ 385
9 เหล่าคราม นายปิยวัฒน์  เกษกุล 333
10 โค้งสำราญ นายฝอย  อินานันท์ 253
11 หนองแต้ นายคำพันธ์  ชื่นตา 320
12 เหล่าคราม นายธันยวัฒน์  พรมรัตน์ 236
13 พรานอ้น นายวันตา  ชาธิพา 271
14 แสงอรุณ นายเล็ก  คำโยธา 237
15 คำอาฮวน นายกุหลาบ  ผากา 240
16 เหมืองบ่า นางคอนสาย  พิมพ์นนท์ 234
รวม     4,548

 ข้อมูลจากทะเบียนท้องถิ่น ณ วันที่ 24 เมษายน 2563


ข้อมูลประชากรในพื้นที่

ายการ ปีที่แล้ว ปีปัจจุบัน
ประชากรชาย (คน) 6,371 6,403
ประชากรหญิง (คน) 6,307 6,312
รวม 12,678 12,715จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน  

หมู่ที่   ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง ประชากรรวม
0   - 3 6 9
1 คำอาฮวน 415 407 822
2 เหมืองบ่า 339 321 660
3 คำเขือง 366 343 709
4 พรานอ้น 399 383 782
5 ดงมัน 397 396 793
6 คำเม็ก 461 481 942
7 โนนสะอาด 481 496 977
8 โคกสูง 571 481 1,052
9 เหล่าคราม 499 474 973
10 โค้งสำราญ 424 408 832
11 หนองแต้ 339 335 674
12 เหล่าคราม 351 352 703
13 พรานอ้น 416 407 823
14 แสงอรุณ 341 399 740
15 คำอาฮวน 352 347 699
16 เหมืองบ่า 249 276 525
รวม   6,403 6,312 12,715  

   ข้อมูลจากทะเบียนท้องถิ่น ณ วันที่ 24 เมษายน 2563จำนวนประชากรแยกตามอายุ

อายุ ชาย หญิง รวม
0-4 ปี 340 314 654
5-9 ปี 427 386 813
10-14 ปี 420 393 813
15-19 ปี 404 384 788
20-24 ปี 456 467 923
25-29 ปี 529 476 1,005
30-34 ปี 438 448 886
35-39 ปี 549 526 1,075
40-44 ปี 567 520 1,087
 45-49 ปี 589 611 1,200
50-54 ปี 516 493 1,009
55-59 ปี 395 387 782
60-64 ปี 293 326 619
65-69 ปี 202 220 422
70-74 ปี 141 154 295
75-79 ปี 84 92 176
80-84 ปี 36 62 98
85-89 ปี 21 32 53
90-94 ปี 5 18 23
95-99 ปี 0 4 4
100 ปีขึ้นไป 0 3 3

ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2563