ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ตารางแสดงวงเงิน สัญญาจ้าง/ซื้อ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี การเผยแพร่กิจกรรมการป้องกันการทุจริต กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รางวัลและผลงานดีเด่นของเทศบาล ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ สถานที่ท่องเที่ยวคำอาฮวน ข่าวรับสมัครงาน ประชาคมอาเซียน เกร็ดความรู้
 ประกาศผู้ชนะการเสรอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลคำอาฮวนงวดเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน 2563       ประกาศผูลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 ( เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563 )       ประกาศผูลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 ( มกราคม 2563 ถึง มีนาคม 2563 )       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 8 รายการ       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเดินสายติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต ภายในบริเวณห้องกองคลัง       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 24000 บีทียู แบบติดผนังจำนวน 1เครื่อง       ประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริต       มอบเงินฌาปนกิจสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิล รายนายคำปาย อุดมลาภ บ้านโนนสะอาด       ประกาศ เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง       สรุปผลการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563     
       ข้อมูลพื้นฐาน
       เทศบัญญัติ/แผนพัฒนา
       การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       คู่มือ
       การส่งเสริมความโปร่งใส
       ทบทวนปรับปรุงภารกิจ/ เทศบัญญัติาเรื่องต่างๆ
       งานสภา
       บริการประชาชน
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  2
  เยี่ยมชมวันนี้ :  162
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,658
  เยี่ยมชมปีนี้ :  121,852
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  688,432
  IP :  3.226.245.48
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  สถิติการให้บริการ
สถิติการให้บริการประชาชนปีงบประมาณ 2563

สำนักปลัด (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

 
เดือน   การให้บริการน้ำอุปโภคบริโภค(ราย) การให้บริการด้านสาธารณภัย(ราย) การให้บริการด้านอื่น(ราย) 
ตุลาคม 7 0 0
พฤศจิกายน  9 0 0
ธันวาคม 9 0 0
มกราคม 20 0 0
กุมภาพันธ์ 18 0 0
มีนาคม 23 3 0
เมษายน 33 0 0
พฤษภาคม 42 1 0
มิถุนายน 52 1 0
กรกฎาคม      
สิงหาคม      
กันยายน      
รวม 213 5 0

 

สถิติการให้บริการประชาชน

สำนักปลัด (งานสาธารณสุขฯ ศูนยกู้ชีพฯ)

เดือน การออกให้บริการผู้ป่วย (ราย)
ตุลาคม 100
พฤศจิกายน  49
ธันวาคม 54
มกราคม 49
กุมภาพันธ์ 52
มีนาคม 59
เมษายน 30
พฤษภาคม 41
มิถุนายน 40
กรกฎาคม -
สิงหาคม -
กันยายน -
รวม 474


สถิติการให้บริการประชาชน

สำนักปลัด (งานทะเบียนและบัตร)

เดื่อน การให้บริการงานทะเบียนท้องถิ่น
ตุลาคม-พฤศจิกายน 134
ธันวาคม-มกราคม 151
กุมภาพันธ์-มีนาคม 148
เมษายน-พฤษภาคม 161
มิถุนายน-กรกฎาคม 172
สิงหาคม-กันยายน -
รวม 766


สถิติการให้บริการประชาชน

สำนักปลัด (งานทะเบียนพาณิชย์)

เดือน การขอจดทะเบียนใหม่(ราย) การขอยกเลิก(ราย) การขอเปลี่ยนแปลง(ราย)
ตุลาคม 12 3 1
พฤศจิกายน  6 0 0
ธันวาคม 3 0 1
มกราคม 3 0 1
กุมภาพันธ์ 10 1 0
มีนาคม 9 0 1
เมษายน 3 - -
พฤษภาคม - - -
มิถุนายน 5 - -
กรกฎาคม - - -
สิงหาคม - - -
กันยายน - - -
รวม 51 4 4


สถิติการให้บริการประชาชน
กองคลัง

 
เดือน การให้บริการรับชำระภาษี(ราย) การขออนุญาตใช้เสียง(ราย)
ตุลาคม 87 0  
พฤศจิกายน  28 1
ธันวาคม 41 3
มกราคม 55 1
กุมภาพันธ์ 96 0
มีนาคม 103 0 
เมษายน 29 -
พฤษภาคม 35 -
มิถุนายน 30 -
กรกฎาคม - -
สิงหาคม - -
กันยายน - -
รวม 504 5


สถิติการให้บริการประชาชน

กองช่าง

เดือน การขออนุญาตก่อสร้าง (ราย)
ตุลาคม 2
พฤศจิกายน  1
ธันวาคม 2
มกราคม 4
กุมภาพันธ์ 7
มีนาคม 3
เมษายน 5
พฤษภาคม 4
มิถุนายน 10
กรกฎาคม -
สิงหาคม -
กันยายน -
รวม 38

 

สถิติการให้บริการประชาชน

กองสวัสดิการสังคม

เดือน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(ราย) บี้ยยังชีพคนพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ตุลาคม 1,409 337 7
พฤศจิกายน  1,414 339 7
ธันวาคม 1,404 335 7
มกราคม 1,417 337 7
กุมภาพันธ์ 1,426 339 7
มีนาคม 1,427 334 7
เมษายน 1,437 339 7
พฤษภาคม 1,349 201 7
มิถุนายน 1,350 198 7
กรกฎาคม - - -
สิงหาคม - - -
กันยายน - - -
รวม 12,633 2,759 81