ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ Toner Printer HPM175 จำนวน 5 กล่อง       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างโครงการสร้างบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นแผงกั้นจราจร จำนวน 36 แผง       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 38 รายการ       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 17 รายการ       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ทะเบียน กค 8723 มุกดาหาร       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 3 ชุด     
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  นโยบายของผู้บริหาร
  ข้อมูลผู้บริหาร
  หัวหน้าส่วนราชการ
  ข้อมูลทั่วไป
  ข้อมูลประชากร
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  ข้อมูลการติดต่อ
  เทศบัญญัติ/แผนพัฒนา
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  เทศบัญญัติงบประมาณ
  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  คู่มือ
  ระบบฐานข้อมูล Back Office
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  ประมวลจริยธรรม
  ผลการประเมิน LPA
  ผลการสำรวจความพึงพอใจ
  การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
  ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  รายงานการประเมินตนเอง SAR
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัตการป้องกันการทุจริต
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  งานสภา
  รายงานการประชุม
  งานการศึกษา
  แผนพัฒนาการศึกษา
  บริการประชาชน
  การติดตั้งป้ายโฆษณา
  ช่องทางติดต่อสอบถาม
  แจ้งบริการเก็บขยะ
  แจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
  ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตางๆ
  สถิติการให้บริการ
  ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  338
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  13,469
  เยี่ยมชมปีนี้ :  136,725
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  926,503
  IP :  3.238.95.208
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม
  ประเภท : มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  ค้นหา :
    ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด
     มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ปี 2564
     ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต
     มาตรการในการสร้างจิตสำนึก
     มาตรการจัดการกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
     ประกาศเทศบาลตำบลคำอาฮวน เรื่อง นโยบาย มาตรการ การดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสตามเจตจำนงสุจริต
     มาตรการ ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
     มาตรการ ป้องกันการขัดการระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม
     มาตรการ ป้องกันการรับสินบน
     มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่
     มาตรการ จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     มาตรการ ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
     มาตรการ เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
     มาตรการ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารปี 2562
     คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2561
มีข้อมูลทั้งหมด  15  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1