สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2564       จุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์หน้าเทศบาลและถนนสายรองบ้านพรานอ้น       ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจ้างทำป้ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอปพร.       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการพัฒนาศักยภาพอปพร.       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอาหารกลางวัน-อาหารว่างและเครื่องดิ่มโครงการพัฒนาศักยภาพการควบคุมไฟป่า       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟส่องสว่างและติดตั้งวาล์วปิด-เปิดจุดรับน้ำบริเวณศูนย์โค       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการควบคุมไฟป่า       การจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์2564       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการแสดงผลงานหนูน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลำบลคำอาฮวน       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการรณรงค์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า     
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  นโยบายของผู้บริหาร
  ข้อมูลผู้บริหาร
  ข้อมูลทั่วไป
  ข้อมูลประชากร
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  ข้อมูลการติดต่อ
  เทศบัญญัติ/แผนพัฒนา
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  เทศบัญญัติงบประมาณ
  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  คู่มือ
  ระบบฐานข้อมูล Back Office
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  ประมวลจริยธรรม
  ผลการประเมิน LPA
  ผลการสำรวจความพึงพอใจ
  การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
  ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  รายงานการประเมินตนเอง SAR
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัตการป้องกันการทุจริต
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  งานสภา
  รายงานการประชุม
  บริการประชาชน
  E-Service
  ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตางๆ
  ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ
  สถิติการให้บริการ
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  296
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  9,398
  เยี่ยมชมปีนี้ :  60,253
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  850,045
  IP :  3.238.174.50
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม
  ประเภท : มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ระบบแท่ง) ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ค้นหา :
    ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด
     3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     3206 นักวิชาการพาณิชย์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
     3301 นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     3302 นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     3303 นักวิเทศสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
     3401 นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     3402 นักวิชาการประมง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     3403 นักวิชาการสวนสาธารณะ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     3501 นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     3601 นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     3602 พยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     3603 นักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     3604 นักอาชีวบำบัด (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
     3605 แพทย์แผนไทย (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
     3606 นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     3607 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     3608 โภชนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     3609 นักเทคนิคการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     3610 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     3611 นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
มีข้อมูลทั้งหมด  99  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    2/5

1 2 3 4 5