ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ Toner Printer HPM175 จำนวน 5 กล่อง       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างโครงการสร้างบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นแผงกั้นจราจร จำนวน 36 แผง       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 38 รายการ       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 17 รายการ       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ทะเบียน กค 8723 มุกดาหาร       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 3 ชุด     
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  นโยบายของผู้บริหาร
  ข้อมูลผู้บริหาร
  หัวหน้าส่วนราชการ
  ข้อมูลทั่วไป
  ข้อมูลประชากร
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  ข้อมูลการติดต่อ
  เทศบัญญัติ/แผนพัฒนา
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  เทศบัญญัติงบประมาณ
  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  คู่มือ
  ระบบฐานข้อมูล Back Office
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  ประมวลจริยธรรม
  ผลการประเมิน LPA
  ผลการสำรวจความพึงพอใจ
  การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
  ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  รายงานการประเมินตนเอง SAR
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัตการป้องกันการทุจริต
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  งานสภา
  รายงานการประชุม
  งานการศึกษา
  แผนพัฒนาการศึกษา
  บริการประชาชน
  การติดตั้งป้ายโฆษณา
  ช่องทางติดต่อสอบถาม
  แจ้งบริการเก็บขยะ
  แจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
  ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตางๆ
  สถิติการให้บริการ
  ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  370
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  13,501
  เยี่ยมชมปีนี้ :  136,757
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  926,535
  IP :  3.238.95.208
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม
  ประเภท : มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ระบบแท่ง) ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ค้นหา :
    ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด
     1101 นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)
     2101 นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)
     2102 นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)
     2103 นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)
     2104 นักบริหารงานสาธารณสุข (ต้น-สูง)
     2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง)
     2106 นักบริหารงานประปา (ต้น-สูง)
     2107 นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)
     2108 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (ต้น-สูง)
     2109 นักบริหารงานการเกษตร (ต้น-สูง)
     3101 นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     3102 นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     3105 นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     3201 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     3202 นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
     3204 นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
มีข้อมูลทั้งหมด  99  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/5

1 2 3 4 5