มติคณะรัฐมนตรี 25/04/60        มติคณะรัฐมนตรี 18/04/60        มาตรา 9 (3) คู่มือ       มาตรา 9 (3) แผนงาน งบประมาณ       มาตรา 9 (2) นโยบายหรือการตีความ       มาตรา 9 (1) คำวินิฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน       มาตรา 7 (1)โครงสร้างและการจัดองค์กร       มตรา 7 (2) อำนาจหน้าที่       มาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540        มาตรา 7 (4) กฏ ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ     
  เมนูย่อย
  แผนภูมิขั้นตอนปฎิบัติงาน กองต่างๆ
  คณะผูบริหารเทศบาล
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ดัชนีรวม มาตรา 7
  ดัชนีรวม มาตรา 9
  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
  มติคณะรัฐมนตรี
  สัญญาอื่นๆ
  เอกสารอื่นๆ
  ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
  การบริการชำระภาษี
  เชิญชวนให้จ่ายภาษีปี 2558
  การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
  การจัดเก็บภาษีป้าย
  การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ
  ลิงค์ที่น่าสนใจ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  43
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,143
  เยี่ยมชมปีนี้ :  11,652
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  283,343
  IP :  54.224.138.120
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวประชาสัมพันธ์
ส.ป.ก มุกดาหาร มีความประสงค์จะจัดซื้อที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน (อ่าน : 97)
ส.ป.ก มุกดาหาร มีความประสงค์จะจัดซื้อที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ...
ขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (อ่าน : 101)
ขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ...
มอบโล่รางวัลให้หน่วยงาน ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงคิดเป็นร้อยละมากที่สุด ในวันที่ 7 สิหาคม 2559 (อ่าน : 148)
มอบโล่รางวัลให้หน่วยงาน ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงคิดเป็นร้อยละมากที่สุด ในวันที่ 7 สิหาคม 2559 ...
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อ่าน : 610)
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ...
งานบุญบั้งไฟตำบลคำอาฮวน (อ่าน : 342)
งานบุญบั้งไฟตำบลคำอาฮวน ...
 
  ข่าวกิจกรรม
การแข่งขันฟุตบอล 7 ต้านภัยยาเสพติดและเอดส์ คนประจำปี 2560 (อ่าน : 6)
การแข่งขันฟุตบอล 7 ต้านภัยยาเสพติดและเอดส์ คนประจำปี 2560 ...
โครงการแสดงผลงานหนูน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน (อ่าน : 16)
โครงการแสดงผลงานหนูน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน ...
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลคำอาฮวน จัดอบรมและสร้างเครือข่ายการควบคุมไฟป่า ประจำปี 2560 (อ่าน : 41)
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลคำอาฮวนจัดอบรมและสร้างเครือข่ายการควบคุมไฟป่า ประจำปี 2560 ...
ฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ อปพร.เพื่อเตรียมความพร้อม (อ่าน : 27)
ฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ อปพร.เพื่อเตรียมความพร้อม ...
โครงการฝึกอบรมทำน้ำยาล้างจาน (อ่าน : 28)
โครงการฝึกอบรมทำน้ำยาล้างจาน ...
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารฌาปนสถานบ้านเหล่าคราม-หมู่ที-8-9-12 (อ่าน : 12)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารฌาปนสถานบ้านเหล่าคราม-หมู่ที-8-9-12 ...
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารฌาปนสถานบ้านคำอาฮวน-หมู่ที่-1 (2) (อ่าน : 7)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารฌาปนสถานบ้านคำอาฮวน-หมู่ที่-1 (2) ...
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ-คสล.ภายในหมู่บ้าน-บ้านคำเขือง-หมู่ที่-3 (อ่าน : 5)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ-คสล.ภายในหมู่บ้าน-บ้านคำเขือง-หมู่ที่-3 ...
ยกเลิกประกาศการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์(ดีเซล ขนาด 6ล้อ 6ตัน ความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร) (อ่าน : 25)
ยกเลิกประกาศการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์(ดีเซล ขนาด 6ล้อ 6ตัน ความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร) ...
เอกสารประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (อ่าน : 20)
เอกสารประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ...
 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560  (อ่าน : 27)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560  (อ่าน : 12)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559  (อ่าน : 13)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559  (อ่าน : 12)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559  (อ่าน : 14)
 
  เงินงบประมาณและราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างอาาคารฌาปนสถาน-หมู่ที่-8-9-12 (อ่าน : 10)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างอาาคารฌาปนสถาน-หมู่ที่-1 (อ่าน : 2)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างรางระบายน้ำ-คสล.ในหมู่บ้าน-หมู่ที่-3 (อ่าน : 3)
ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรทุกน้ำ ปี 60 (อ่าน : 31)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปี60 (อ่าน : 25)
 
  แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (อ่าน : 39)
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (อ่าน : 39)
แบบ ผด.5 ปี 60 (อ่าน : 19)
แบบ ผด 2 ปี 60 (อ่าน : 37)
แบบ ผด 1 ปี 60 (อ่าน : 65)
 
  มติคณะรัฐมนตรี
มติคณะรัฐมนตรี 25/04/60  (อ่าน : 5)
มติคณะรัฐมนตรี 18/04/60  (อ่าน : 5)
มติคณะรัฐมนตรี 11/04/60 (อ่าน : 7)
มติคณะรัฐมนตรี 28/03/60 (อ่าน : 6)
มติคณะรัฐมนตรี 21/03/60 (อ่าน : 6)
 
  คุ่มือสำหรับประชาชน
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (อ่าน : 108)
การแจ้งถมดิน (อ่าน : 89)
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (อ่าน : 78)
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (อ่าน : 80)
การแจ้งขุดดิน (อ่าน : 86)
 
  รางวัลและผลงานดีเด่นของเทศบาล
รางวัลองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น (อ่าน : 75)
รางวัลองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ...
ประกาศเกียรติคุณศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนผ่านการประเมินตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง (อ่าน : 56)
ประกาศเกียรติคุณศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนผ่านการประเมินตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง ...
โล่รางวัลการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่น (อ่าน : 92)
โล่รางวัลการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่น ...
ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวจากกรมอนามัย (อ่าน : 64)
ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวจากกรมอนามัย ...
เทศบาลตำบลคำอาฮวน ได้รับรางวัลการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ดีเด่นระดับเขต (อ่าน : 95)
เทศบาลตำบลคำอาฮวน ได้รับรางวัลการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ดีเด่นระดับเขต ...
 
  สถานที่ท่องเที่ยวคำอาฮวน
อุทยานวัดบุปผาธรรม (อ่าน : 155)
อุทยานวัดบุปผาธรรม ...
อุทยานภูศรีแก้ว (อ่าน : 162)
อุทยานภูศรีแก้ว ...
อุทยานภูหินขัน (อ่าน : 162)
อุทยานภูหินขัน ...
 
  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (อ่าน : 41)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ...
ประกาศรายชื่อ (อ่าน : 53)
ประกาศรายชื่อ ...
ประกาศสถานที่วันเวลาสอบคัดเลือก (อ่าน : 46)
ประกาศสถานที่วันเวลาสอบคัดเลือก ...
ตำแหน่งสายงานผู้บริหารประกาศรับสมัคร (อ่าน : 52)
ตำแหน่งสายงานผู้บริหารประกาศรับสมัคร ...
ตำแหน่งสายงานผู้บริหารผนวก-กข (อ่าน : 54)
ตำแหน่งสายงานผู้บริหารผนวก-กข ...
 
  ประชาคมอาเซียน
แนวโน้มธุรกิจที่ไปได้ดี SMEs 8 กลุ่ม  (อ่าน : 359)
จุดแข็ง-จุดอ่อน ของประเทศต่างๆใน AEC  (อ่าน : 371)
ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ (อ่าน : 337)
ประวัติความเป็นมาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (อ่าน : 376)
 
  เกร็ดความรู้
เชื่อไวรัส ซิกา ภัยเงียบจากยุงลาย (อ่าน : 29)
เชื่อไวรัส ซิกา ภัยเงียบจากยุงลาย ...
ไข้เลือกออก (อ่าน : 25)
ไข้เลือกออก ...
เอดส์ (อ่าน : 561)
เอดส์ ...
เชื้อโรคอีโบลา (อ่าน : 192)
เชื้อโรคอีโบลา ...
โรคมือ เท้า ปาก (อ่าน : 458)
โรคมือ เท้า ปาก ...
 

การแข่งขันฟุตบอล 7 ต้านภัยยาเสพติดและเอดส์ คนประจำปี 2560
โครงการแสดงผลงานหนูน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....