เจ็ดวันอันตรายเทศกาลปีใหม่       ปร.5 ถนน คสล. ม.16 เหมืองบ่า ( 215 ม.)       ปร.4 ถนน คสล. ม.16 เหมืองบ่า ( 215 ม.)       ตารางแสดงวงเงินก่อสร้างถนน คสล. ม16 (215 ม.)       ปร.5 ถนน คสล. ม.16 เหมืองบ่า ( 102 ม.)       ปร.4 ถนน คสล. ม.16 เหมืองบ่า ( 102 ม.)       ตารางแสดงวงเงินก่อสร้างถนน คสล. ม.16(ยาว 102 เมตร)       ปร.5 ถนน คสล. ม.14 แสงอรุณ       ปร.4 ถนน คสล. ม.14 แสงอรุณ       ตารางแสดงวงเงินก่อสร้างถนน คสล.ม14 แสงอรุณ     
  เมนูย่อย
  แผนภูมิขั้นตอนปฎิบัติงาน กองต่างๆ
  คณะผูบริหารเทศบาล
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  การบริการชำระภาษี
  เชิญชวนให้จ่ายภาษีปี 2558
  การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
  การจัดเก็บภาษีป้าย
  การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ
  งานวิชาการและงานแผน
  กลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน
  รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
  รายงานการประชุมสภา
  รายรับรายจ่ายประจำปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 3 ปี
  ลิงค์ที่น่าสนใจ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  24
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,038
  เยี่ยมชมปีนี้ :  4,692
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  276,383
  IP :  54.158.174.202
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวประชาสัมพันธ์
ส.ป.ก มุกดาหาร มีความประสงค์จะจัดซื้อที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน (อ่าน : 47)
ส.ป.ก มุกดาหาร มีความประสงค์จะจัดซื้อที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ...
ขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (อ่าน : 63)
ขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ...
มอบโล่รางวัลให้หน่วยงาน ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงคิดเป็นร้อยละมากที่สุด ในวันที่ 7 สิหาคม 2559 (อ่าน : 103)
มอบโล่รางวัลให้หน่วยงาน ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงคิดเป็นร้อยละมากที่สุด ในวันที่ 7 สิหาคม 2559 ...
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อ่าน : 342)
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ...
งานบุญบั้งไฟตำบลคำอาฮวน (อ่าน : 300)
งานบุญบั้งไฟตำบลคำอาฮวน ...
 
  ข่าวกิจกรรม
เจ็ดวันอันตรายเทศกาลปีใหม่ (อ่าน : 16)
เจ็ดวันอันตราย ...
โครงการรณรงค์และให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และเพศศึกษา (อ่าน : 38)
โครงการรณรงค์และให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และเพศศึกษา ...
ประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 2561-2564 (อ่าน : 58)
ประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 2561-2564 ...
โครงการอบรมเรื่องพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  (อ่าน : 80)
โครงการอบรมเรื่องพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ...
โครงการอบรมให้ความรูุ้และรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในตำบลคำอาฮวน ประจำปี 2559 (อ่าน : 81)
โครงการอบรมให้ความรูุ้และรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในตำบลคำอาฮวน ประจำปี 2559 ...
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 15 บ้านคำอาฮวน (อ่าน : 36)
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 15 บ้านคำอาฮวน ...
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 13 บ้านพรานอ้น (อ่าน : 43)
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 13 บ้านพรานอ้น ...
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 11 บ้านหนองแต้ (อ่าน : 26)
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 11 บ้านหนองแต้ ...
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 10 บ้านโค้งสำราญ (อ่าน : 40)
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 10 บ้านโค้งสำราญ ...
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 5 บ้านดงมัน (อ่าน : 27)
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 5 บ้านดงมัน ...
 
  เงินงบประมาณและราคากลางงานก่อสร้าง
ปร.5 ถนน คสล. ม.16 เหมืองบ่า ( 215 ม.) (อ่าน : 14)
ปร.4 ถนน คสล. ม.16 เหมืองบ่า ( 215 ม.) (อ่าน : 16)
ตารางแสดงวงเงินก่อสร้างถนน คสล. ม16 (215 ม.) (อ่าน : 12)
ปร.5 ถนน คสล. ม.16 เหมืองบ่า ( 102 ม.) (อ่าน : 18)
ปร.4 ถนน คสล. ม.16 เหมืองบ่า ( 102 ม.) (อ่าน : 13)
 
  แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (อ่าน : 24)
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (อ่าน : 26)
แบบ ผด.5 ปี 60 (อ่าน : 10)
แบบ ผด 2 ปี 60 (อ่าน : 24)
แบบ ผด 1 ปี 60 (อ่าน : 51)
 
  คุ่มือสำหรับประชาชน
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (อ่าน : 97)
การแจ้งถมดิน (อ่าน : 82)
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (อ่าน : 71)
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (อ่าน : 74)
การแจ้งขุดดิน (อ่าน : 77)
 
  รางวัลและผลงานดีเด่นของเทศบาล
รางวัลองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น (อ่าน : 67)
รางวัลองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ...
ประกาศเกียรติคุณศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนผ่านการประเมินตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง (อ่าน : 50)
ประกาศเกียรติคุณศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนผ่านการประเมินตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง ...
โล่รางวัลการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่น (อ่าน : 84)
โล่รางวัลการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่น ...
ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวจากกรมอนามัย (อ่าน : 58)
ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวจากกรมอนามัย ...
เทศบาลตำบลคำอาฮวน ได้รับรางวัลการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ดีเด่นระดับเขต (อ่าน : 88)
เทศบาลตำบลคำอาฮวน ได้รับรางวัลการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ดีเด่นระดับเขต ...
 
  สถานที่ท่องเที่ยวคำอาฮวน
อุทยานวัดบุปผาธรรม (อ่าน : 121)
อุทยานวัดบุปผาธรรม ...
อุทยานภูศรีแก้ว (อ่าน : 124)
อุทยานภูศรีแก้ว ...
อุทยานภูหินขัน (อ่าน : 130)
อุทยานภูหินขัน ...
 
  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (อ่าน : 34)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ...
ประกาศรายชื่อ (อ่าน : 48)
ประกาศรายชื่อ ...
ประกาศสถานที่วันเวลาสอบคัดเลือก (อ่าน : 37)
ประกาศสถานที่วันเวลาสอบคัดเลือก ...
ตำแหน่งสายงานผู้บริหารประกาศรับสมัคร (อ่าน : 46)
ตำแหน่งสายงานผู้บริหารประกาศรับสมัคร ...
ตำแหน่งสายงานผู้บริหารผนวก-กข (อ่าน : 47)
ตำแหน่งสายงานผู้บริหารผนวก-กข ...
 
  ประชาคมอาเซียน
แนวโน้มธุรกิจที่ไปได้ดี SMEs 8 กลุ่ม  (อ่าน : 317)
จุดแข็ง-จุดอ่อน ของประเทศต่างๆใน AEC  (อ่าน : 334)
ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ (อ่าน : 308)
ประวัติความเป็นมาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (อ่าน : 342)
 
  เกร็ดความรู้
เชื่อไวรัส ซิกา ภัยเงียบจากยุงลาย (อ่าน : 21)
เชื่อไวรัส ซิกา ภัยเงียบจากยุงลาย ...
ไข้เลือกออก (อ่าน : 19)
ไข้เลือกออก ...
เอดส์ (อ่าน : 522)
เอดส์ ...
เชื้อโรคอีโบลา (อ่าน : 184)
เชื้อโรคอีโบลา ...
โรคมือ เท้า ปาก (อ่าน : 425)
โรคมือ เท้า ปาก ...
 

เจ็ดวันอันตรายเทศกาลปีใหม่
โครงการรณรงค์และให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และเพศศึกษา
ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....