ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองแต้หมู่11 สายหน้าบ้านนายประยูร       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.บ้านพรานอ้นหมู่13 สายพรานอ้นถึงชุมชนภูน้อย       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.บ้านโนนสะอาดหมู่ 7 สายคุ้มนากุดกอยถึงหลังโรงเรียนโนนสะอาด       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.บ้านโค้งสำราญหมู่ 10 สายป่าช้า       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.บ้านโคกสูงหมู่ 8 สายหน้าวัดชุมชนนาเตย       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.บ้านคำฮวนหมู่15สายวัดป่าอรัญญวาสีถึงศูนย์โค       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.บ้านคำเขืองหมู่ 3 สายบ้านนายแต้มถึงบ้านนางมะลิวรรณ       สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2564       จุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์หน้าเทศบาลและถนนสายรองบ้านพรานอ้น       ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจ้างทำป้ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอปพร.     
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  นโยบายของผู้บริหาร
  ข้อมูลผู้บริหาร
  ข้อมูลทั่วไป
  ข้อมูลประชากร
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  ข้อมูลการติดต่อ
  เทศบัญญัติ/แผนพัฒนา
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  เทศบัญญัติงบประมาณ
  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  คู่มือ
  ระบบฐานข้อมูล Back Office
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  ประมวลจริยธรรม
  ผลการประเมิน LPA
  ผลการสำรวจความพึงพอใจ
  การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
  ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  รายงานการประเมินตนเอง SAR
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัตการป้องกันการทุจริต
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  งานสภา
  รายงานการประชุม
  บริการประชาชน
  E-Service
  ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตางๆ
  ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ
  สถิติการให้บริการ
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  314
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  9,416
  เยี่ยมชมปีนี้ :  60,271
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  850,063
  IP :  3.238.174.50
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

       ข่าวประชาสัมพันธ์
ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2564  (อ่าน : 68)
ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2564 ...
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลคำอาฮวน ภ.ด.ส.3  (อ่าน : 82)
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลคำอาฮวน ภ.ด.ส.3 ...
ประกาศรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2564  (อ่าน : 70)
ประกาศรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2564 ...
แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี  (อ่าน : 89)
แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ...
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต  (อ่าน : 96)
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ...
อัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563  (อ่าน : 93)
อัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ...
 
       ข่าวกิจกรรม
จุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์หน้าเทศบาลและถนนสายรองบ้านพรานอ้น  (อ่าน : 12)
จุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์หน้าเทศบาลและถนนสายรองบ้านพรานอ้น ...
โครงการแสดงผลงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2563  (อ่าน : 29)
โครงการแสดงผลงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2563 ...
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  (อ่าน : 27)
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ...
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการควบคุมไฟป่า  (อ่าน : 20)
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการควบคุมไฟป่า ...
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อ่าน : 22)
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ...
ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลเขมราฐและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ  (อ่าน : 46)
ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลเขมราฐและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ ...
 
       แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (อ่าน : 36)
แผนการจัดหาพัสดุแบบผด.5ปีงบประมาณ2564  (อ่าน : 118)
แผนการจัดหาพัสดุแบบผด.2ปีงบประมาณ2564  (อ่าน : 123)
แผนการจัดหาพัสดุแบบผด.1ปีงบประมาณ2564  (อ่าน : 109)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2564  (อ่าน : 107)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563  (อ่าน : 106)
 
       ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฌาปณสถานบ้านหนองแต้หมู่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์((e-bidding) 6 ต.ค.2563  (อ่าน : 133)
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฌาปณสถานบ้านโนนสะอาดหมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 6 ต.ค.2563  (อ่าน : 118)
ขอความอนุเคราะห์ระะชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และอื่นๆ  (อ่าน : 205)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 2 รายการ  (อ่าน : 226)
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2563  (อ่าน : 226)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฌาปนสถานบ้านโค้งสำราญ หมู่ 10  (อ่าน : 294)
 
       ประกาศเปิดเผยราคากลาง
ราคากลางซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมศพดวัดอัมพวันบ้านคำเขืองหมู่3  (อ่าน : 11)
ราคากลางคสล.บ้านโนนสะอาดหมู่7คุัมนากุดกอยถึงหลังโรงเรียนบ้านโนนสะอาด  (อ่าน : 14)
ราคากลางคสล.บ้านคำอาฮวนหมู่15วัดป่าอรัญญวาสีถึงศูนย์โค  (อ่าน : 12)
ราคากลางถนนคันดินพร้อมท่อลอดเหลี่ยมคสลบ้านพรานอ้นหมู่13ทุ่งนาดง  (อ่าน : 23)
ราคากลางซ่อมแซมห้องน้ำส้วมศพดบ้านโนนสะอาดหมู่7  (อ่าน : 20)
ราคากลางคสลบ้านเหล่าครามหมู่9 บ้านนายวน คนเพียร  (อ่าน : 21)
 
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองแต้หมู่11 สายหน้าบ้านนายประยูร  (อ่าน : 0)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.บ้านพรานอ้นหมู่13 สายพรานอ้นถึงชุมชนภูน้อย  (อ่าน : 0)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.บ้านโนนสะอาดหมู่ 7 สายคุ้มนากุดกอยถึงหลังโรงเรียนโนนสะอาด  (อ่าน : 0)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.บ้านโค้งสำราญหมู่ 10 สายป่าช้า  (อ่าน : 0)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.บ้านโคกสูงหมู่ 8 สายหน้าวัดชุมชนนาเตย  (อ่าน : 0)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.บ้านคำฮวนหมู่15สายวัดป่าอรัญญวาสีถึงศูนย์โค  (อ่าน : 0)
 
       ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม ธันวาคม 2563  (อ่าน : 45)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ลดการเผาในที่โล่งปี2564  (อ่าน : 69)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่4  (อ่าน : 98)
ประกาศผูลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 ( เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563 )  (อ่าน : 186)
ประกาศผูลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 ( มกราคม 2563 ถึง มีนาคม 2563 )  (อ่าน : 167)
ประกาศผูลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 ( ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง ธันวาคม 2562 )  (อ่าน : 231)
 
       ตารางแสดงวงเงิน
ตารางแสดงวงเงินคสล.บ้านคำเขือง-ม.3บ้านนายแต้ม-บ้านนางมะลิวรรณ  (อ่าน : 13)
ตารางแสดงวงเงินคสล.บ้านโค้งสำราญม.10สายทางป่าช้า  (อ่าน : 14)
ตารางแสดงวงเงินถนนคันดินพร้อมท่อลอดเหลี่ยม-คสล.ม.13ทุ่งนาดง  (อ่าน : 15)
ตารางแสดงวงเงินคสล.บ้านเหล่าครามม.9บ้านนายวน-คนเพียร  (อ่าน : 16)
ตารางแสดงวงเงินคสล.บ้านเหมืองบ่า-ม.16บ้านนายกัณหา-นายสันติ  (อ่าน : 15)
ตารางแสดงวงเงินคสล.บ้านเหมืองบ่า-ม.2ข้างโรงเรียนบ้านเหมืองบ่า  (อ่าน : 15)
 
       สัญญาจ้าง/ซื้อ
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าครามหมู่12ซอยบ้านยายปอน พันคูณ  (อ่าน : 61)
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสงอรุณหมู่14คุ้มนาพาโชค  (อ่าน : 206)
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพรานอ้นหมู่4 ป่าช้าถึงชุมชนหนองบัว  (อ่าน : 67)
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงมันหมู่5 บ้านนางเนินถึงสามแยกคำเขือง  (อ่าน : 52)
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำอาฮวนหมู่1คำอาฮวนคำเม็ก  (อ่าน : 61)
สัญญาจ้างก่อสร้างฌาปนสถานบ้านหนองแต้หมู่11  (อ่าน : 74)
 
       สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2564  (อ่าน : 8)
การจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์2564  (อ่าน : 16)
การจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2564  (อ่าน : 40)
การจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม2563  (อ่าน : 68)
การจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน2563  (อ่าน : 15)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนตุลาคม2563  (อ่าน : 116)
 
       รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563  (อ่าน : 50)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562  (อ่าน : 36)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561  (อ่าน : 303)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560  (อ่าน : 263)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2559  (อ่าน : 756)
 
       การเผยแพร่กิจกรรมการป้องกันการทุจริต
ประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริต  (อ่าน : 393)
รู้ก่อนเกิดเหตุ ยับยั้งก่อนเสียหาย ลดอุปสรรค เพิ่มความโปร่งใส การบริการภาครัฐ ...
       กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หิ้วถุงผ้า นุ่งผ้าไทย ถือปิ่นโต  (อ่าน : 468)
ผู้บริหาร พนักงานเทศบาลร่วมกัน หิ้วถุงผ้า นุ่งผ้าไทย ถือปิ่นโต..พร้อมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ...
เทศบาลตำบลคำอาฮวนถวายเทียนพรรษา  (อ่าน : 683)
เทศบาลตำบลคำอาฮวนถวายเทียนพรรษา ...
เข้าแถวเคารพธงชาติ วันจันทร์แรกของเดือน  (อ่าน : 850)
เข้าแถวเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์แรกของเดือน ...
ร่วมด้วยช่วยกัน สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา  (อ่าน : 744)
การประชุมประจำเดือน  (อ่าน : 626)
ทำบุญตักบาตร  (อ่าน : 747)
 
       ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้า บ้านคำเขือง หมู่ที่ 3  (อ่าน : 2,231)
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้า บ้านคำเขือง หมู่ที่ 3 ...
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ ทอผ้าย้อมครามและแปรรูป บ้านเหล่าคราม หมู่ที่ 9  (อ่าน : 5,771)
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ ทอผ้าย้อมครามและแปรรูป บ้านเหล่าคราม หมู่ที่ 9 ...
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ เศรษฐกิจไม้กวาด บ้านโค้งสำราญ หมู่ที่ 10  (อ่าน : 1,823)
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ เศรษฐกิจไม้กวาด บ้านโค้งสำราญ หมู่ที่ 10 ...
 
       สถานที่ท่องเที่ยวคำอาฮวน
สวนน้ำมั่งคั่งเวิลด์  (อ่าน : 4,346)
สวนน้ำมั่งคั่งเวิลด์ ...
ไร่ภาสทอง  (อ่าน : 3,120)
ไร่ภาสทอง ...
อุทยานวัดบุปผาธรรม  (อ่าน : 2,135)
อุทยานวัดบุปผาธรรม ...
อุทยานภูศรีแก้ว  (อ่าน : 2,343)
อุทยานภูศรีแก้ว ...
อุทยานภูหินขัน  (อ่าน : 2,137)
อุทยานภูหินขัน ...
 
       ข่าวรับสมัครงาน
การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564  (อ่าน : 72)
การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ...
การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี2564  (อ่าน : 115)
การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี2564 ...
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  (อ่าน : 130)
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ...
ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิเข้ารับการคัดเลือกการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  (อ่าน : 133)
ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิเข้ารับการคัดเลือกการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ...
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  (อ่าน : 150)
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ...
 

จุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์หน้าเทศบาลและถนนสายรองบ้านพรานอ้น
โครงการแสดงผลงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2563
ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....