สัญญาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านเหล่าคราม หมู่9       สัญญาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านเหมืองบ่า หมู่16       สัญญาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านหนองแต้หมู่ 11       สัญญาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านแสงอรุณ หมู่14       สัญญาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านพรานอ้น หมู่ 13       สัญญาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านพรานอ้น หมู่ 4       สัญญาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ 7       สัญญาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านดงมัน หมู่ 5       สัญญาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านโค้งสำราญ หมู่10       สัญญาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านคำอาฮวน หมู่15     
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  นโยบายของผู้บริหาร
  ข้อมูลผู้บริหาร
  หัวหน้าส่วนราชการ
  ข้อมูลทั่วไป
  ข้อมูลประชากร
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  ข้อมูลการติดต่อ
  เทศบัญญัติ/แผนพัฒนา
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  เทศบัญญัติงบประมาณ
  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  คู่มือ
  ระบบฐานข้อมูล Back Office
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  ประมวลจริยธรรม
  ผลการประเมิน LPA
  ผลการสำรวจความพึงพอใจ
  การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
  ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  รายงานการประเมินตนเอง SAR
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัตการป้องกันการทุจริต
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  งานสภา
  รายงานการประชุม
  งานการศึกษา
  แผนพัฒนาการศึกษา
  บริการประชาชน
  การติดตั้งป้ายโฆษณา
  ช่องทางติดต่อสอบถาม
  แจ้งบริการเก็บขยะ
  แจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
  E-Service
  ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตางๆ
  สถิติการให้บริการ
  ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  166
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  10,480
  เยี่ยมชมปีนี้ :  148,728
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  938,506
  IP :  3.236.239.91
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

       ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566  (อ่าน : 51)
ลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ...
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต  (อ่าน : 1,512)
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ...
การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ  (อ่าน : 1,552)
การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ...
การปรับเบี้ยความพิการ  (อ่าน : 1,523)
การปรับเบี้ยความพิการ ...
ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบประมาณ2565  (อ่าน : 1,520)
ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบประมาณ2565 ...
สิทธิประโยชน์ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  (อ่าน : 1,526)
สิทธิประโยชน์ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ...
 
       ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล  (อ่าน : 3)
กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล ...
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลคำอาฮวน  (อ่าน : 6)
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลคำอาฮวน ...
กลุ่มงานบริหารงานสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3  (อ่าน : 20)
กลุ่มงานบริหารงานสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม ตามโครงการส่งเสริมการมีส่ว ...
ทำบุญเทศบาลตำบลคำอาฮวน 2564  (อ่าน : 23)
ทำบุญเทศบาลตำบลคำอาฮวน 2564 ...
ออกตรวจสอบจุดเกิดอุบัติเหตุ ณ บ้านคำเขือง  (อ่าน : 27)
ออกตรวจสอบจุดเกิดอุบัติเหตุ ณ บ้านคำเขือง ...
รับมอบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564  (อ่าน : 27)
รับมอบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ...
 
       แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ-2564เพิ่มเติม  (อ่าน : 1,503)
ประกาศเปิดเผยแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี2564 เพิ่มเติม  (อ่าน : 1,505)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ปี 2564  (อ่าน : 1,500)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)  (อ่าน : 1,502)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (อ่าน : 1,505)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 6 1 63  (อ่าน : 1,507)
 
       ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)  (อ่าน : 1,505)
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินระกระบะ  (อ่าน : 1,505)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฌาปนสถานบ้านคำเม็ก หมู่ 6  (อ่าน : 1,505)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฌาปณสถานบ้านหนองแต้หมู่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์((e-bidding) 6 ต.ค.2563  (อ่าน : 1,505)
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฌาปณสถานบ้านโนนสะอาดหมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 6 ต.ค.2563  (อ่าน : 1,503)
ขอความอนุเคราะห์ระะชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และอื่นๆ  (อ่าน : 1,502)
 
       ประกาศเปิดเผยราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ  (อ่าน : 1,501)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน หมู่16 บ้านเหมืองบ่า  (อ่าน : 1,508)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน หมู่10 บ้านโค้งสำราญ  (อ่าน : 1,511)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ 14 บ้านแสงอรุณ  (อ่าน : 1,508)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ 13 บ้านพรานอ้น  (อ่าน : 1,512)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ 12 บ้านเหล่าคราม  (อ่าน : 1,505)
 
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจเช็คซ่อมบำรุงรถยนต์ตรวจการณ์ บง 9370  (อ่าน : 3)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้  (อ่าน : 4)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  (อ่าน : 2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล  (อ่าน : 15)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจเช็คซ่อมบำรุงรถขยะมูลฝอย ทะเบียน80-6601  (อ่าน : 27)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 80-4320  (อ่าน : 23)
 
       ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษยน ถึง มิถุนายน พ.ศ.2564)  (อ่าน : 1,505)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมการาคม2564ถึงเดือนมีนาคม2564  (อ่าน : 1,505)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม ธันวาคม 2563  (อ่าน : 1,507)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ลดการเผาในที่โล่งปี2564  (อ่าน : 1,501)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่4  (อ่าน : 1,503)
ประกาศผูลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 ( เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563 )  (อ่าน : 1,506)
 
       ตารางแสดงวงเงิน
ตารางแสดงวงเงินโครงการจัดทำแผนที่ภาษีฯระยะที่ 3  (อ่าน : 1,504)
ตารางแสดงวงเงินคสล.บ้านคำเขือง-ม.3บ้านนายแต้ม-บ้านนางมะลิวรรณ  (อ่าน : 1,502)
ตารางแสดงวงเงินคสล.บ้านโค้งสำราญม.10สายทางป่าช้า  (อ่าน : 1,513)
ตารางแสดงวงเงินถนนคันดินพร้อมท่อลอดเหลี่ยม-คสล.ม.13ทุ่งนาดง  (อ่าน : 1,504)
ตารางแสดงวงเงินคสล.บ้านเหล่าครามม.9บ้านนายวน-คนเพียร  (อ่าน : 1,507)
ตารางแสดงวงเงินคสล.บ้านเหมืองบ่า-ม.16บ้านนายกัณหา-นายสันติ  (อ่าน : 1,505)
 
       สัญญาจ้าง/ซื้อ
สัญญาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านเหล่าคราม หมู่9  (อ่าน : 3)
สัญญาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านเหมืองบ่า หมู่16  (อ่าน : 1)
สัญญาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านหนองแต้หมู่ 11  (อ่าน : 1)
สัญญาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านแสงอรุณ หมู่14  (อ่าน : 1)
สัญญาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านพรานอ้น หมู่ 13  (อ่าน : 1)
สัญญาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้านพรานอ้น หมู่ 4  (อ่าน : 1)
 
       สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2564  (อ่าน : 27)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2564  (อ่าน : 1,514)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนกรกฏาคม 2564  (อ่าน : 1,504)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2564  (อ่าน : 1,505)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม2564  (อ่าน : 1,500)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน2564  (อ่าน : 1,506)
 
       รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาน 2564  (อ่าน : 17)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563  (อ่าน : 1,503)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562  (อ่าน : 1,505)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561  (อ่าน : 1,505)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560  (อ่าน : 1,508)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2559  (อ่าน : 1,520)
 
       การเผยแพร่กิจกรรมการป้องกันการทุจริต
ประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริต  (อ่าน : 1,529)
รู้ก่อนเกิดเหตุ ยับยั้งก่อนเสียหาย ลดอุปสรรค เพิ่มความโปร่งใส การบริการภาครัฐ ...
       กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หิ้วถุงผ้า นุ่งผ้าไทย ถือปิ่นโต  (อ่าน : 1,515)
ผู้บริหาร พนักงานเทศบาลร่วมกัน หิ้วถุงผ้า นุ่งผ้าไทย ถือปิ่นโต..พร้อมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ...
เทศบาลตำบลคำอาฮวนถวายเทียนพรรษา  (อ่าน : 1,521)
เทศบาลตำบลคำอาฮวนถวายเทียนพรรษา ...
เข้าแถวเคารพธงชาติ วันจันทร์แรกของเดือน  (อ่าน : 1,526)
เข้าแถวเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์แรกของเดือน ...
ร่วมด้วยช่วยกัน สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา  (อ่าน : 1,526)
การประชุมประจำเดือน  (อ่าน : 1,527)
ทำบุญตักบาตร  (อ่าน : 1,531)
 
       O14 คุ่มือสำหรับประชาชน
การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น  (อ่าน : 1,506)
การรับแจ้งการตายเกินกำหนด  (อ่าน : 1,507)
การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น  (อ่าน : 1,505)
การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน  (อ่าน : 1,502)
การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์  (อ่าน : 1,513)
การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง  (อ่าน : 1,508)
 
       ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้า บ้านคำเขือง หมู่ที่ 3  (อ่าน : 1,520)
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้า บ้านคำเขือง หมู่ที่ 3 ...
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ ทอผ้าย้อมครามและแปรรูป บ้านเหล่าคราม หมู่ที่ 9  (อ่าน : 1,549)
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ ทอผ้าย้อมครามและแปรรูป บ้านเหล่าคราม หมู่ที่ 9 ...
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ เศรษฐกิจไม้กวาด บ้านโค้งสำราญ หมู่ที่ 10  (อ่าน : 1,538)
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ เศรษฐกิจไม้กวาด บ้านโค้งสำราญ หมู่ที่ 10 ...
 
       สถานที่ท่องเที่ยวคำอาฮวน
สวนน้ำมั่งคั่งเวิลด์  (อ่าน : 1,538)
สวนน้ำมั่งคั่งเวิลด์ ...
ไร่ภาสทอง  (อ่าน : 1,521)
ไร่ภาสทอง ...
อุทยานวัดบุปผาธรรม  (อ่าน : 1,529)
อุทยานวัดบุปผาธรรม ...
อุทยานภูศรีแก้ว  (อ่าน : 1,532)
อุทยานภูศรีแก้ว ...
อุทยานภูหินขัน  (อ่าน : 1,529)
อุทยานภูหินขัน ...
 
       ข่าวรับสมัครงาน
การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา  (อ่าน : 29)
การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา ...
ประกาศเรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  (อ่าน : 1,507)
ประกาศเรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ...
ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้า  (อ่าน : 1,503)
ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้า ...
การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564  (อ่าน : 1,506)
การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ...
การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี2564  (อ่าน : 1,505)
การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี2564 ...
 

กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลคำอาฮวน
ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....